Stáhnout PDF

Od 1.7.2018 do 31.12.2022 realizujeme projekt Predikce poškození konstrukčních materiálů, který je podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzvy číslo 02_17_048 - Předaplikační výzkum pro ITI (ostravské aglomerace).


Celková výše podpory činí 31 968 302,75 Kč.

Cílem je realizace dvou výzkumných záměrů v oblasti diagnostiky stavu a predikce bezpečnosti ocelových konstrukcí: Degradačními procesy materiálů a Hodnocením mezních stavů materiálu.

Základním VaV cílem je výzkum nových metod hodnocení lokalizovaného poškození ocelí degradačními procesy s výhledovým cílem transferu těchto poznatků na celé konstrukční části. Toto propojení poskytne přesný, podložitelný odhad zbytkové životnosti. Pro tyto nové metody bude postačující vyšetřit stupeň poškození materiálu v malém objemu a s využitím nástrojů fyziky pevné fáze, lomové mechaniky a matematické statistiky přenést tyto poznatky do chování celé konstrukce.

Hlavní cíl projektu se rozpadá do následujících úloh:

  • Kategorizace vlivu parametrů mikrostruktury konstrukčních ocelí na vznik lokálního a integrálního mezního stavu lomového porušení a na rozvoj stádií aktuálního poškození.
  • Matematické modelování a simulace struktury a mechanismů poškození základních typů konstrukčních ocelí.
  • Metodologie hodnocení časového průběhu indexu poškození konstrukcí při konjunktivních účincích více degradačních procesů.
  • Účinek násobných trhlin na rychlost šíření magistrální trhliny a na vznik lomové nestability konstrukce, výpočet ekvivalentní velikosti vady a zobecnění Parisova zákona růstu trhlin při víceosé napjatosti.
  • Výzkum vlivu velikosti, tvaru tělesa a způsobu zatěžování na vznik mezního stavu lomového poškození, návrh závislosti reprezentativního objemu materiálu a v závislosti na tom i velikosti zkušebního tělesa.
  • Vývoj postupů monitoringu mechanického chování konstrukcí s uplatněním moderních nedestruktivních metod a zkušebních odběrů těles malých rozměrů.
  • Predikce životnosti kvazistaticky i náhodně zatěžovaných konstrukcí, konstrukčních částí a tlakových systémů s využitím průběžného hodnocení výsledků lokalizovaného poškození.

Stáhnout PDF

Od 1.1.2019 do 31.12.2022 realizujeme projekt Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii (registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008441), který je podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy číslo 02_17_049 - Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI (ostravské aglomerace).


Celkové plánované výdaje projektu jsou ve výši 78 485 476 Kč, výše podpory činí 95 %, 74 561 202,20 Kč.

V rámci projektu se budou společně podílet Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, MEDIN, a.s., Fakultní nemocnice Ostrava a Ortopedická protetika Frýdek-Místek, s.r.o. na řešení tří výzkumných záměrů:

  • Inovace materiálů pro traumatologii a optimalizace jejich vlastností
  • Procesy biochemické interakce osteosyntetických materiálů se živou tkání
  • Pokročilé technologie pro podporu léčby zlomenin